Blog

آماده سازی نهال برای فروش با جدید ترین متد های آموزشی در صنعت کشاورزی

مقدمه :


در تمامــی مناطقــی کــه درختــان میــوه کشــت می شــوند، تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــهبه تولید  نهال  مشــغول بــوده و نهال هایــی تحــت عنــوان نهال هــای اصــلاح شــده و یــا گواهــی شــده در اختیــار خریــداران قــرار می دهنــد، ولــی بــا توجــه بــه تجربــه، تقریبــا نهــال خریــداری شــده بــا مشــخصات و خصوصیــات ارائــه شــده همخوانــی نداشــته و در نتیجــه موجــب نارضایتــی باغــداران می گــردد. بــرای جلوگیــری از هــدر دادن وقــت و ســرمایه بهتریــن راه حــل بــرای نهــال کاران آشــنایی بــا روش هــای تهیــه و تولیــد نهــال مرغــوب، ســالم و مطمئــن اســت.

دولــت نیــز در تمامــی مؤسســات تولیــد کننــده و ارائــه دهنــده نهــال ًکنــار باغــداران بایــد بــا نظــارت صحیــح و دقیــق اولا تولیدکننــده هــای ً را ملــزم بــه رعایــت

اســتانداردهای قانونــی و ارائــه برچســب گواهــی نهــال نمایــد، ثانیــا نهــال را بــه تولیــد ارقــام جدیــد و پرمحصــول تشــویق نمایــد.

آماده سازی نهال

آماده سازی نهال

ایــن موضــوع اهمیــت فراوانــی بــرای تولیدکننــدگان دارد، زیــرا زمانــی را کــه نهــال نیــاز دارد تــا بــه بیــن ۳ تــا ۵ ســال مــی باشــد کــه در ایــن زمــان باغــدار هیــچ

ًمرحلــه باردهــی برســد ایــن زمــان عمومــا نــوع عایداتــی از بــاغ نداشــته وعــاوه بــر آن نیــز هــر ســاله هزینــه هــای زیــادی را جهــت رســیدن بــه مرحلــه باردهــی

متحمــل می شــود.

حــال اگــر بعــد از ایــن همــه هزینــه انجــام شــده بــه دلیــل کیفیــت پاییــن نهــال، محصــول مناســبی تولیــد نشــود، تمامــی وقــت و هزینــه هــای انجــام شــده بــه هــدر رفتــه

و نهــال کار، مشــتریان زیــادی را از دســت خواهــد داد.

ایــن مســئله نهایــت دقــت و مراقبــت در تهیــه نهــال را مــی رســاند و گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه اگــر نهــال مناســبی تهیــه نشــود، تولیــد بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.

بیشتر بخوانید >>>>>بهترین زمان برای کاشت نهال

اصطلاحات و تعاریف : نهالســتان: بــه محلــی گفتــه می شــود کــه در آن، نهال هــای جــوان پیونــدی و غیــر پیونــدی و همچنیــن نهال هــای غیــر مثمــر، تولیــد و آمــاده انتقــال بــه محــل اصلــی بــرای کاشــت می شــود. ایــن محــدوده (نهالســتان) توســط یــک کارشــناس یــا یــک کاردان اداره می شــود. نهــال: درخــت جوانــی اســت کــه در مرحلــه قبــل از تولیــد میــوه قــرار داشــته و بــه وســیله یکــی از روش هــای جنســی و یــا غیــر جنســی تکثیــر می شــود.

نهال ها به دو دسته پیوندی و غیرپیوندی تقسیم می شوند

نهــال پیونــدی: نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از عمــل پیونــد، قســمتی از یــک گیــاه بــا خصوصیــات مــورد نظــر بــر روی یــک گیــاه دیگــر قــرار گرفتــه و در نتیجــه

صفــات و خصوصیــات مــورد نظــر بــه گیــاه جدیــد منتقــل می شــود. نهــال غیــر پیونــدی: نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از یکــی از روش هــای جنســی و یــا غیــر

جنســی(بجز پیونــد) تکثیــر یافتــه اســت.

آماده سازی نهال

آماده سازی نهال

خصوصیات نهال مرغوب برای فروش

هــر نهالــی کــه در معــرض فــروش(آماده سازی برای فروش )  قــرار می گیــرد، بایــد دارای خصوصیاتــی باشــد تــا بتوانــد بعــد از کاشــت و در طــی مــدت زمــان

مشــخص بــه ســطح قابــل قبولــی از باردهــی برســد، ایــن خصوصیــات می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد

: ۱- ارتفــاع محــل پیونــد در نهــال هــای پیونــدی نبایــد کمتــر از ۵۱ تــا ۰۲ ســانتی متــری در روی پایــه و از ســطح زمیــن باشــد؛ زیــرا در صــورت پاییــن بــودن

ارتفــاع محــل پیونــد، ممکــن اســت پیونــدک اقــدام بــه تولیــد ریشــه نمــوده و در نتیجــه خصوصیاتــی کــه از پایــه مــورد انتظــار اســت، حــذف شــود.

۲- شــکل ظاهــری نهــال در محــل پیونــد بایــد مناســب باشــد، هــم از لحــاظ زاویــه رشــد و هــم از لحــاظ ً باهــم برابــر بــوده و ثانیــاً در محــل پیونــد، قطــر پایــه و

پیونــدک تقریبــاًقطــر. بــه ایــن معنــی کــه اولا نهــال از محــل پیونــد، کــج نشــده باشــد.

۳- بــه طــور طبیعــی آن دســته از نهال هــای پیونــدی بایــد در معــرض فــروش قــرارداده شــوند کــه در  ســنین بیــن ۱ تــا ۲ ســال باشــند. کمتــر و بیشــتر از ایــن ســن،

بــرای کاشــت و احــداث بــاغ میــوه مناســب نمی باشــد. البتــه بــرای واکاری درختــان خشــکیده در داخــل بــاغ می تــوان از نهال هایــی بــا ســنین بالاتــر جهــت ایجــاد

تعــادل در انــدازه و هــم زمانــی تولیــد اســتفاده نمــود.

آماده سازی نهال

آماده سازی نهال

۴- نهــال قابــل فــروش از نظــر قطــر و ارتفــاع نیــز بایــد دارای مشــخصاتی باشــد. بــه طــور طبیعــی ارتفــاع در ۳/۲ قســمت پاییــن نهــال دارای ًدرختــان هســته دار بایــد

بیــن ۱تــا ۵/۱ متــر بــوده و تنــه آن مخصوصــا جوانــه هــای ســالم و قــوی باشــد، تــا بــه محــض ســربرداری بتوانــد شــاخه هــای جانبــی قــوی تولیــد نمایــد. در درختــان

دانــه دار، ایــن ارتفــاع، بیــن ۱تــا ۲ متــر می باشــد. اگــر نهــال تهیــه شــده از طریــق قلمــه تکثیــر شــده باشــد، می توانــد حداکثــر تــا ۱ متــر نیــز ارتفــاع داشــته باشــد.

ــر بــوده و از فــروش نهال هــای کــم ریشــه و یــا ُ

۵- ریشــه های نهــال آمــاده بــرای فــروش بایــد قــوی و پ نهال هایــی کــه ریشــه های آنهــا بــه مقــدار زیــاد قطــع شــده اســت، خــودداری نمــود. – در بعضــی از

نهالســتان ها بــه منظــور بهــره بــرداری بیشــتراز فضــا، نهال هــا را بــا فاصله هــای بســیار

۶ نزدیــک بــه یکدیگــر کشــت مــی نماینــد، بــه گونــه ای کــه نهال هــا بــرای دریافــت منابــع غذایــی و نــوری باهــم رقابــت نمــوده و در نتیجــه نهال هایــی بســیار

ضعیــف و لاغــر به وجــود می آینــد، کــه بــرای احــداث بــاغ مناســب نمی باشــند. ــد و یــا هــر ُ

۷- نهــال ارائــه شــده بــرای کاشــت بایــد از نظــر ظاهــری فاقــد هــر نــوع آفــت، بیمــاری، نمات نــوع آلودگــی باشــد. در ایــن خصــوص نهــال کار بایــد دارای اطاعــات

کافــی در ایــن زمینــه باشــد تــا بتوانــد آنهــا را شناســایی نمایــد.

آماده سازی نهال

آماده سازی نهال

۸- در هــر شهرســتان تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــه دارای مجــوز و رتبــه از ســازمان های نظارتــی ماننــد جهــاد کشــاورزی و نظــام مهندســی کشــاورزی می باشــند.

ایــن نهالســتان ها موظــف بــه رعایــت اســتانداردهایی بــرای تولیــد نهــال می باشــند. همچنیــن ملــزم بــه تهیــه برچســب بــرای نهال هــای ارائــه شــده می باشــند. رعایــت

ایــن اســتانداردهای بهداشــتی و کنتــرل کیفــی در جهــت تولیــد نهــال مناســب اســت. عملکــرد بهتــر، منجــر بــه بالارفتــن رتبــه فــرد یــا مؤسســه خواهــد شــد. نهــال کار و

یــا مؤسســه تولیــد نهــال ملــزم بــه تهیــه و فــروش نهــال مرغــوب و بــا کیفیــت بــه باغــداران اســت و هــر نــوع کوتاهــی تخلــف محســوب شــده و در مراجــع قضایــی

قابــل پیگــری خواهــد بــود.

۹- هــر نهــال قابــل فــروش بایــد شناســنامه داشــته باشــد بــه گونــه ای کــه در آن، منبــع تهیــه نهال شــامل پایــه مــادری، نــوع پایــه و نــوع پیونــدک مشــخص بــوده و در

برچســب نهــال ذکــر گــردد.

مطالب مفید:
کاشت درخت بادام
بهترین زمان برای کاشت نهال


 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست